I andre del av kunnskapspakken ser vi nærmere på hva SmoltVision er og hvordan analysen fungerer. Vi vil også diskutere de viktigste parametere å ha kontroll på i smoltifiseringen, og hvordan analysedata trolig vil spille en større og større rolle i fremtidens smoltproduksjon.

Så hva er egentlig SmoltVision?

SmoltVision er en realtime RT-PCR analyse. Det vil si at vi bruker samme metode som når vi screener for ulike agens i prøvemateriale dere sender inn. Analysen måler genetisk uttrykk av ulike markører i gjellevev, som er direkte assosiert med fiskens kloridceller. Vi måler altså på uttrykket av gener som har med smoltifisering å gjøre. I løpet av en smoltifisering vil uttrykket av disse genene endre seg, avhengig av hvilket stadie fisken er i.

Det genetiske smoltifiseringsuttrykket gir oss et bilde på hvilken type ATPase-aktivitet som snart vil dominere i gjellene. Vi kan nå tydelig skille mellom uttrykk av ferskvannskomponent og sjøvannskomponent. I vår analyse har vi TRE genetiske markører. Til sammen vil profilen av disse tre bestanddelene gi informasjon som avdekker sjøvannstoleransen til smolten.

Figuren under viser en smolt i full sjø. Den har et lavt uttykk av ferskvannskomponent (blå), et høyt uttrykk av sjøvannskomponent (gul) og et medium utrykk av kofaktor (rød).

smoltvision_smolt_i_sjo

Hvordan skiller SmoltVision seg fra andre smoltanalyser på markedet?

Hovedforskjellen mellom SmoltVision og andre lignende analysemetoder på markedet er at SmoltVision kombinerer data fra flere genetiske markører etter endt analyse, og dermed kan gi et grundigere og mer nyansert bilde av fiskens smoltstatus. Vår analyse måler uttrykk av ferskvannskomponent, sjøvannskomponent og en kofaktor av sjøvannskomponent.

Kofaktoren finnes kun i en type kloridcelle som utelukkende har med sjøvannstoleranse å gjøre. En oppregulering av denne markøren er derfor er sterkt signal om at fiskegruppen øker sin sjøvannstoleranse. Sammen med nedregulering av ferskvannskomponent og oppregulering av sjøvannskompoent får vi utrolig mye data ut av en enkelt analyse.

Hvor mange prøver bør en ta ut per gruppe til SmoltVision analyse?

Basert på våre data ser vi at det er stor individvariasjon i det fiskegruppen starter smoltifiseringen. For å kunne fange opp denne naturlige variasjonen og for å gi et så nøyaktig resultat og rådgivning som mulig anbefales det å ta ut minimum 20 fisk fra hver gruppe som skal testes.

Slik kan en smoltifisering av 1-åring se ut. Legg merke til individspredningen, hvert enkelt punkt er ett individ. 5 til 10 fisk vil med høy sannsynligghet gi et feil bilde på status mens fisken smoltifiserer. Legg også merke til begynnende desmoltifisering på siste uttak.

smoltifisering_normal_1-aring

 

Hvilke parametere er viktige å ha kontroll på under smoltifiseringen?

Sammen med vårt analysesvar vil det følge en rådgivning, gjerne både skriftlig og i samtale med våre rådgivere. All vår erfaring tilsier at det er noen nøkkelfaktorer vi må ha kontroll på for å ha en god faglig dialog med våre kunder. Dette inkluderer temperatur, salinitet, lysstyring, størrelse og smoltindeks. Derfor kommer vi også til å be om disse faktorene når du sender inn prøver. Vi ser at det eksperimenteres med både temperatur, salinitet og lysstyring for å øke vekstraten på smolten. Dette er ikke alltid ideelt, og påvirker ofte smoltifiseringen negativt.

Hvordan tolkes/presenteres resultatene fra SmoltVision analysen?

Resultatene fra SmoltVision vil presenteres på ulike måter. Blant annet ser vi på relativt genuttrykk av de ulike komponentene i snitt, og i enkeltindivid. Vi kan for eksempel nå tydelig se enkeltindivider som er forbi toppen av smoltvinduet og som har startet desmoltifisering.

Ved å bruke relativt genuttrykk kan man i praksis sammenligne verdiene over tid/fiskegrupper/anlegg og det betyr at en høy verdi er en reell indikator på et høyt genuttrykk. Typisk ser vi lavt utrykk i «vedlikeholds situasjoner» og høyt uttrykk i smoltifisering eller ved andre hendelser som påvirker fiskens fysiologi.

Ved flere uttak, kan man se på utvikling over tid, og dermed si noe om smoltifiseringsforløpet. Ved et optimalt smoltifiseringsforløp vil resultater fra SmoltVision vise høye relative mengder av ferskvannskomponent ved tidlige uttak, med et påfølgende fall i relative mengder etter hvert som fiskegruppen kommer i gang med smoltifisering. Parallelt med denne nedgangen, vil mengden sjøvannskomponent øke og etter hvert være den dominerende komponenten. Kofaktor, som er spesifikt knyttet til kloridceller som kun står for sjøvannstilpasning, vil også øke.  Dette betyr at økning av dette uttrykket er en god indikator på at fisken utvikler sjøvannstoleranse. All denne informasjonen blir summert i ulike grafer som visuelt sett synliggjør smoltstatus. Tolkning og rådgiving på dataen er en viktig del av produktet!

Figuren under viser en flott smoltifisering – av smolt på ca 17 gram! Trolig gjennomgår laksen minst to, kanskje tre smoltifiseringer før de settes i sjø. Det er interessant!

smoltifisering_perfekt_smoltvision

 

Analysedata fra SmoltVision blir en viktig del i fremtidens smoltproduksjon

Vi er ikke kommet der at vi kan predikere smoltifiseringsprossessen langt frem i tid. Vi tror heller at ved å bygge opp datagrunnlaget fra 1-åringer og 0-åringer på et gitt anlegg over tid, vil vi kunne lage en standardkurve for normalt smoltifiseringsforløp for dette anlegget når like produksjonsparametere benyttes (temperatur, lys, fôr, salinitet, vaksineringstidspunkt, flytting, osv.). Med dette datagrunnlaget på plass, kan man veldig tidlig få en indikasjon på avvikende smoltifisering, og om nødvendig justere på allerede fastsatte planer for utsett.

I tillegg kan vi sammenligne på generell basis med anlegg som har lik produksjonsform, og dra ut erfaringer fra disse. Summen av dette blir at SmoltVision vil inngå i de store datamengdene som våre kunder etterhvert vil nyttegjøre seg av.

Hvem kan ha nytte av SmoltVision?

SmoltVision anbefales for alle som ønsker mer objektiv informasjon om smoltifiseringsprosessen enn det man har tilgang til på i dag. Det anbefales når man ønsker å systematisk opparbeide seg gode data fra smoltifiseringen, og bidra til at smolten som sjøsettes har så høy kvalitet som mulig.

Det er et nyttig verktøy for å bekrefte at man gjør de riktige tingene, og det er spesielt nyttig til raskere identifikasjon av smoltifisering som viser avvik fra normalen. Slike avvik kan for eksempel oppstå ved tilstedeværelse av gjelleparasitter, ved metallutfelling fra vann, eller ved høy CO2. En annen fordel med SmoltVision er, at hvis det skulle være behov for oppfølgingsanalyser for gjellepatogener vil vi allerede ha materialet for analysen tilgjengelig hos oss, og en vil da spare verdifull tid i en kritisk fase i fiskens produksjonssyklus.

Denne kunden opplevde unormalt treig smoltifisering, med lave ATPase-verdier. SmoltVision viste at det kun var uttrykk av ferskvannskomponent og at noe måtte hindre smoltifisering. Vi utførte analyse for gjelleagens og identifiserte Costia, dermed kunne tiltak iverksettes og smoltifiseringen kom igang til slutt.

costia_smoltvision

SmoltVision – Våren 2017

I neste epost går vi inn på hvordan du kan teste ut SmoltVision på ditt anlegg!